مدل توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شد. شرکت‌کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه‌شوندگان متشکل از کلیه اساتید رشته مدیریت ورزشی و مدیران و کارشناسان ورزشی بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود و نتایج توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. پس از تحلیل مصاحبه‌ها، در ارتباط با عوامل علی، 6 مقوله علل فردی، فرهنگی، مدیریتی، توسعه پایدار، بهداشتی و زیرساختی بدست آمد؛ در بخش عوامل زمینه‌ای، تعداد 8 مقوله عوامل فردی، ورزش بانوان، اقتصادی، ساختاری، نیروی انسانی، زیرساختی، مدیریتی و حمایتی بدست آمد؛ در ارتباط با عوامل مداخله‌گر، تعداد 5 مقوله اصلی مداخلات رسانه‌ای، مداخلات رویدادی، مداخلات سازمانی، مداخلات تشویقی و انگیزشی و مداخلات شهری و شهروندی شناسایی شد؛ در ارتباط با راهبردها، تعداد 7 مقوله اصلی رویکردهای اقتصادی، بهبود زیرساخت‌های ورزشی، تعاملات بین سازمانی، نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش، ارزیابی و کنترل مستمر، توسعه قابلیت‌های نیروی انسانی و تنوع و تعدد رویدادها شناسایی شد؛ در بخش پیامدها نیز 4 مقوله اصلی ارتقاء قابلیت‌های جسمانی، توسعه اجتماعی، فرهنگ سازی و پیامدهای روان‌شناختی بدست آمد. به طور کلی، یافته‌های این تحقیق می‌تواند به عنوان نقشه راهی جهت توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19 باشد لذا به سازمان‌های ذی‌ربط مانند وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران، سازمان ورزش شهرداری و ... پیشنهاد می‌شود از نتایج این تحقیق جهت تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود بهره گیرند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401