ارائه مدل توسعه کاربست دستاوردهای علمی پژوهشی با تاکید بر حوزه ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

4 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش ارائه مدل توسعه کاربست دستاوردهای علمی پژوهشی با تاکید بر حوزه ورزش و جوانان بود. روش شناسی: روش مورداستفاده برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، روش ترکیبی آمیخته اکتشافی متوالی بود.ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بودند که روایی آن تأیید و پایایی آن با معیار پی‌اسکات 94/0 محاسبه شد.در بخش آزمون الگوی تحقیق از نظر ذینفعان، مطالعه به صورت کمّی و از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی مستخرج از مدل کیفی و با استفاده از نرم‌افزار آماری معادله ساختاری صورت گرفت. یافته‌های تحقیق با توجه به مراحل اجرای تحقیق، در دو بخش یافته‌های حاصل از مطالعات اسنادی و یافته‌های حاصل از مصاحبه ها در قالب روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (1998) با هم ترکیب شد.

یافته ها: داده‌های مذکور در قالب 4 محور، 62 مقوله، 189 مفهوم و 238 کد باز (گویه) مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. بعد از تعیین شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله گر، شرایط علی، پدیده مرکزی، راهبردها و پیامدها؛ الگوی پیشنهادی برای توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ملی ورزشی طراحی شد.

نتیجه گیری: طبق شرایط علّی، در پدیده اصلی و مرکزی توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ورزشی، راهبردها در سطوح فردی، میانی و کلان، در شرایط زمینه‌ای، ‌شرایط مداخله‌گر یا میانجی و پیامدها در ارائه مدل کاربست پژوهش‌های ورزشی، مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌های ورزشی، می‌توانند از مقوله‌ها (ابعاد)، مفاهیم مستقل و گویه‌های هر بخش ارائه مدل پیشنهادی جهت توسعه‌ی هرچه بیشتر کاربست دستاوردهای علمی پژوهشی با تاکید بر حوزه ورزش و جوانان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401