تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج، ایران

چکیده

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی است. 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤالات تخصصی بود. در قسمت تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس، برای بررسی همه‌جانبه مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد محیط حقوقی باشگاه‌داری با ضریب مسیر 820/0 بر نظام حقوقی، نظام حقوقی باضریب مسیر 829/0 بر مدیریت حقوقی باشگاه‌داری، مدیریت حقوقی باشگاه‌داری با ضریب مسیر 546/0 بر توسعه حقوقی باشگاه‌داری تأثیر مثبت و معناداری دارند. بر اساس یافته‌ها می‌توان اذعان کرد که مهم‌ترین پیامدها نهادینه‌شدن حقوقی و مسئولیت مدنی در باشگاه‌های ورزشی شامل رعایت واقعی عدالت در برخورد با باشگاه‌های ورزشی متخلف، پاسخگوسازی باشگاه‌های ورزشی به شکایات مشتریان، توجه به معیارهای قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری در تدوین برنامه مدیریت و بازاریابی باشگاه، قرار گرفتن مسائل حقوقی در اولویت‌های تصمیم‌گیری و نظارت مدیریت باشگاه‌های ورزشی است که سبب کاهش آسیب‌های ناشی از چالش‌های حقوقی در باشگاه‌های ورزشی خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود با استفاده از تقویت ساز و کارهای نظارتی و تأکید بر شفافیت مالی در باشگاه‌داری ورزشی و ارتقای شفافیت قوانین برای مشتریان کنترل امور حقوقی مرتبط باشگاه‌داری را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401