طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج، ایران

4 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف نهایی طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده‌بنیاد انجام شد. روش تحقیق آمیخته و در دو بخش کیفی با رویکرد اکتشافی و روش داده بنیاد و کمی با استفاده از پرسشنامه طراحی‌شده در بخش کیفی است. در فاز کیفی، با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مطلعین کلیدی ورزش نخبه که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده بودند،در بخش کمی 401 نفر در 5 منطقه شمال، غرب، جنوب ، شرق و مرکزی انتخاب شدند. طی فرایند کدگذاری باز 141 مفهوم اولیه بدست آمد و از درون آن‌ها 17 کد محوری و 7 کد گزینشی استخراج شد. شرایط علّی (توسعه‌ای، زیرساخت‌های ورزش نخبه و حمایت از رشد و پرورش ورزشکاران)؛ پدیده محوری (پذیرش سیاست‌های ورزش نخبه)؛ شرایط زمینه‌ای (نوآوری در کسب دانش، دانش عمومی و مدیریت استعداد)؛ شرایط مداخله‌گر (فرهنگ سیاسی، شایستگی و ارتباطات؛ استراتژی‌ها شامل (پژوهشی، کارآمدی سیستم مالی، توانمندسازی و انگیزشی) بود. در نهایت مدل پارادیمی مورد برازش قرار گرفت. در زمینهٔ پذیرش سیاست‌های ورزش نخبه اقدامات راهبردی در جهت درک سیاست‌ها و اجرای اصولی آن‌ها انجام شود. پذیرش این سیاست‌ها، سبب سازمان‌دهی نخبگان ورزشی و کاهش مهاجرت آنان، افزایش غرور ملی، کاهش خطای تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت کار سازمان‌های ورزشی خواهد شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 02 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401