بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی از طریق بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی / دانشگاه اصفهان

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف کلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی از طریق بورس اوراق بهادار بود.پژوهش حاضراز نوع کیفی کمی است که در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوای مستقیم و مصاحبه با 15 نفر از کارشناسان منتخب (به روش نمونه گیری هدفمند) اجرا شد. درتحلیل ادبیات مربوط شیوه های سرمایه گذاری در بورس، سه دسته عوامل زیرساختی، مالی و معاملاتی و بستر اجتماعی مؤثر در توسعه باشگاههای ورزشی را آشکار کرد که در مرحله بعد از طریق مصاحبه های عمیق، بسط داده و تکمیل شد. حاصل تحلیل ها، استخراج 49 کد و 11 مقوله فرعی بود. جامعه آماری در بخش کمی 370 نفر از سرمایه گذارانی بودند که در شش ماهه دوم 1399 در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده بودند. عوامل زیرساختی شامل (امکانات عمومی واختصاصی باشگاه ، منابع پایداردرآمدی، ساختار مدیریتی باشگاه ) و عوامل مالی و معاملاتی ( آئین نامه ها، بستر سازی حمایتی و شفافیت) تشکیل دادند؛ و بستر اجتماعی با (تبلیغات، فرهنگ سرمایه گذاری، حمایت اجتماعی و برنامه ریزی تجاری) قرار گرفتند. بنابراین، جذب سرمایه، متأثر از عوامل متعددی است که برنامه ریزی همه جانبه و هماهنگی ملی نیاز دارد. ضعف هر دسته از عوامل شناسایی شده، می تواند توسعه خصوصی سازی را به تأخیر بیاندازد. قوانین روشن و جامع تجاری به صورت مصوب در مورد باشگاه های خصوصی ورزشی وجود نداشته و دولت کلیه امور مربوط به ورزش های تجاری را برعهده دارد. ساختارهای باشگاهها در ایران برای فعالیت های تجاری مناسب نیستند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401