ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی _ ایرانی پیشرفت در ادارات کل ورزش و جوانان، با تکنیک ISM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 گروه مدیریت کسب وکار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز. ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی _ ایرانی پیشرفت در ادارات کل ورزش و جوانان، با بهره گیری از تکنیک ISM بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت آمیخته اکتشافی متوالی با روش داده بنیاد جمع آوری شد. هم زمان با گردآوری داده‏ های کیفی، داده ها با استفاده از مراحل سه ‌گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت. به ‌منظور شناسایی عوامل از تکنیک تحلیل محتوا در نرم ‌افزار Maxqda استفاده‌ شد. جامعه آماری در بخش کیفی 17 نفر از خبرگان و در بخش کمی مدیران، معاونان و کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان استان ها برابر با 1573 نفر بود که به صورت تصادفی طبقه ای، بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 310 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. برای تحلیل معادله ساختاری از نرم‌افزار SMARTPLS و ساختاردهی عوامل از تکنیک ISM استفاده شد. یافته ها مشتمل بر شناسایی 9 بُعد، 23 مؤلفه و 96 شاخص بود. همچنین، ابعاد در شش سطح ساختاردهی شدند و عوامل مدیریت روابط سازمانی و تخصص در پایین ترین سطح مدل قرار گرفتند. می توان گفت که شناخت معیارهای انتخاب فرد اصلح از دیدگاه اسلام با نگاهی به تخصص، بهبود روابط سازمانی، نگهداشت و جبران خدمات منابع انسانی، بر ایجاد یا تقویت عواملی همچون ارتقای عملکرد و توسعه قابلیت های بهره وری ادارات کل ورزش و جوانان مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401