ارائه مدل تفسیری - ساختاری شاخص‌های پیش‌برنده و بازدارنده تنیس روی میز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی ،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

4 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل تفسیری-ساختاری شاخص‌های پیش‌برنده و بازدارنده تنیس روی میز ایران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت تحلیلی‌ بود. با استفاده از پرسشنامه‌ دلفی، مصاحبه و مطالعات اسنادی داده‏های پژوهش جمع‌آوری شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و متخصصین تنیس روی میز مسلط به حوزه مدیریت در این رشته ورزشی بود که از این تعداد، 21 نفر به شیوه هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل ساختاری تفسیری استفاده شد. با توافق جمعی خبرگان، به ترتیب در عوامل بازدارنده تعداد 28 شاخص در زیر مجموعه نه بعد و در عوامل پیش‌برنده تعداد 20 شاخص در زیر مجموعه شش بعد شناسایی شدند که در چهار سطح قرار گرفتند؛ در بخش عوامل بازدارنده؛ در سطح پائین و چهارم سه مولفه برنامه، راهبرد و شایسته سالاری قرار داشتند. در سطح سوم مدل ساختاری تفسیری دو مولفه اقتصاد و آموزش قرار داشتند. در سطح دوم مدل ساختاری تفسیری دو مولفه تخصص و فناوری قرار داشته و در نهایت در سطح اول که کمترین میزان اهمیت را دارد مولفه‌‌های عدالت و پشتکار قرار داشتند. در بخش عوامل پیش‌برنده در سطح چهارم که مهمترین مولفه است مربوط به مولفه نظام بود. در سطح سوم دو مولفه پشتوانه‌سازی و سرمایه انسانی قرار داشتند، در سطح دوم عوامل پیش‌برنده دو مولفه رسانه و پژوهش قرار داشته و در نهایت در سطح اول نیز عامل فنی قرار داشتند که برای پیشرفت ورزشکاران باید مورد توجه و اهمیت قرار گیرند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401