شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج. سنندج. ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران بود.

روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بود و به لحاظ راهبرد از نوع کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مطالعات انجام‌شده و در دسترس در خصوص توسعه گردشگری ورزشی تشکیل می‌دادند. با توجه به ماهیت پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند بود و درمجموع 21 پژوهش انتخاب گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل پژوهش‌های اولیه از اندازه اثر به تفکیک هر مطالعه، اندازه اثر ترکیبی با دو مدل اثرات ثابت و تصادفی استفاده شد. شاخص اندازه اثر شاخص r بود که با کمک نرم‌افزار CMA نسخه 2 محاسبه شد.

نتایج: نتایج نشان داد بیشترین تأثیر در بین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی با اندازه اثر 786/0 متعلق به عامل خدمات است و پس‌ازآن عامل‌های جاذبه‌های مربوط به کوهنوردی و غار نودی و مدیریت در رتبه‌های دوم تا سوم قرار داشتند. همچنین مشخص گردید که عامل اطلاع‌رسانی کمترین تأثیر را بر توسعه گردشگری ورزشی دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج تحقیق به مسئولان گردشگری ورزشی پیشنهاد می‌شود در طرح برنامه-های توسعه گردشگری به پیشرفت و بهبود خدمات به‌عنوان مهم‌ترین نهادۀ مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی توجه و اهتمام لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401