شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج. سنندج. ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران بود.

روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بود و به لحاظ راهبرد از نوع کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مطالعات انجام‌شده و در دسترس در خصوص توسعه گردشگری ورزشی تشکیل می‌دادند. با توجه به ماهیت پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند بود و درمجموع 21 پژوهش انتخاب گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل پژوهش‌های اولیه از اندازه اثر به تفکیک هر مطالعه، اندازه اثر ترکیبی با دو مدل اثرات ثابت و تصادفی استفاده شد. شاخص اندازه اثر شاخص r بود که با کمک نرم‌افزار CMA نسخه 2 محاسبه شد.

نتایج: نتایج نشان داد بیشترین تأثیر در بین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی با اندازه اثر 786/0 متعلق به عامل خدمات است و پس‌ازآن عامل‌های جاذبه‌های مربوط به کوهنوردی و غار نودی و مدیریت در رتبه‌های دوم تا سوم قرار داشتند. همچنین مشخص گردید که عامل اطلاع‌رسانی کمترین تأثیر را بر توسعه گردشگری ورزشی دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج تحقیق به مسئولان گردشگری ورزشی پیشنهاد می‌شود در طرح برنامه-های توسعه گردشگری به پیشرفت و بهبود خدمات به‌عنوان مهم‌ترین نهادۀ مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی توجه و اهتمام لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors on the development of Iran's sports tourism industry

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Parsamehr 1
 • Mohammad Seayvan Nouri 2
 • navid mahtab 3
 • Korosh Veisi 4
1 Ph.D. Student, Sport Management, Islamic Azad University Sanandaj Branch, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Management, Islamic Azad University. Marivan Branch, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, qorveh Branch, Iran
4 physical education and sport sciences, Faculty of humanities, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Objective: The aim of this study was to identify the factors affecting the development of Iran's sports tourism industry.

Method: The present study was applied in terms of purpose and quantitative in terms of strategy. The statistical population of the present study consisted of all available and available studies on the development of sports tourism. Due to the nature of the research, the sampling method was purposive and a total of 21 studies were selected. In order to analyze the initial research, the effect size was used separately for each study, and the effect size was combined with two models of fixed and random effects. The effect size index was r index, which was calculated using CMA software version 2.

Results: The results showed that the most impact among the factors affecting the development of sports tourism with an effect size of 0.786 belongs to the service factor, followed by the factors of attractions related to mountaineering and Nodi Cave and management were in the second to third ranks. It was also found that the information factor has the least impact on the development of sports tourism.

Discussion and Conclusion: Based on the research results, it is suggested to sports tourism officials to pay attention to the development and improvement of services as the most important institution affecting the development of sports tourism in designing tourism development programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports Tourism
 • service facto
 • mountaineering and caving attractions
 • Meta-analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 09 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401