فهم جوانان از تجربه شادی پژوهشی درمیان دانشجویان جوان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف فهم تفسیری از معنای شادی در میان جوانان و به روش تحلیل تماتیک انجام شد. برای گردآوری داده ها به روش گلوله برفی با تعداد 42 نفر از جوانان 35- 18سال در رشته های گوناگون، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج داده ها نشان می دهند که جوان شاد در زندگیش دارای اهداف و برای رسیدن به اهدافش در حال تلاش می باشد. مهمترین فضای فراغت برای جوانان، فضایی که در آن احساس آزادی و تعلق خاطر و بتواند عقایدش را مطرح و امکان برقراری روابط اجتماعی همراه با اعتماد در آن ممکن باشد.در روابط اجتماعی زمینه های شادی برای جوانان از نزدیک بودن اهداف، فهم و اعتماد متقابل و حمایت از یکدیگر حاصل می شود. شادی احساسی که از شرایط درونی و بیرونی حاصل می شود، پاسخی به نیازها،که لذت و آرامش بهمراه داشته و عامل مهمی برای انگیزه ،رضایت که موجب امید به زندگی خواهد شد.

میدان های اجتماعی برای گذران فراغت در حال تغییر می باشند و با تقویت عنصر عاملیت فهم جوانها از شادی به سمت رویکردهای فرا جنسیتی در حال حرکت می باشد.در شکل گیری روابط اجتماعی اهمیت طبقه اجتماعی کمتر و شاهد تعامل جوانان از طبقات اجتماعی مختلف با یکدیگرهستیم و در همین راستا زمینه های شادی حالت فرا طبقه پیدا کرده وشادی به عنوان تجربه مشترک در روابط خود با دیگری شکل می گیرد.در شریط حاضر برآیند شرایط ذهنی و عینی اثرهای منفی در رویکرد جوانها داشته که تدابیری برای امیدواری هر چه بیشتر در جوانها حیاتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Young people's understanding of the experience of happiness Research among young students in Tehran.

نویسندگان [English]

 • omid Abolfathy 1
 • saeid moidfar 2
1 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The aim of this study was to interpret the meaning of happiness among young people using thematic analysis. To collect data by snowball method, semi-structured interviews were conducted with 42 young people aged 18-35 years in various fields. The results of the data show that the happy young man has goals in his life and is trying to achieve his goals. The most important leisure space for young people, a space in which the feeling of freedom and belonging and can express their ideas and the possibility of establishing social relationships with trust in it is possible. In social relationships, areas of happiness for young people And mutual support is achieved. Emotional happiness that comes from internal and external conditions, a response to needs, which brings joy and peace, and an important factor for motivation, satisfaction that will lead to life expectancy.

Social fields for leisure are changing and with the strengthening of the element of agency, young people's understanding of happiness is moving towards transgender approaches. In the formation of social relations, we see less importance of social class and witness the interaction of young people from different social classes. And in this regard, the fields of happiness become transcendental and happiness is formed as a common experience in their relationships with others.

In the present situation, the result of mental and objective conditions has negative effects on the approach of young people, which is a measure to give hope to young people as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Happiness
 • Youth
 • hope
 • Lifestyle
 • gender

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 12 تیر 1401