تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند وزارت ورزش و جوانان

2 استاد دانشگاه کردستان گرئه تربیت بدنی .ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب کشور انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است و از نوع مطالعه اکتشافی نظام‌مند استفاده خواهد شد. گردآوری داده‌ها به روش‌های متعددی مانند مصاحبه، مطالعه کتایخانه‌ای و بررسی اسناد انجام خواهد گرفت. جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و تحلیلگران اقتصاد ورزش، مدیران سازمان‌های و مراکز ورزشی می باشند که مورد مصاحبه قرار گرفتند (16 نفر). نمونه گیری به روش نظری و از نوع قضاوتی (برمبنای معیارهایی مانند تخصص، رده شغلی، سابقه شغلی و ...) بود. برآورد تعداد نمونه براساس اشباع نظری مولفه‌های استخراجی پژوهش بود. یافته های تحقیق نشان داد در مجموع 55 مولفه‌ اقتصادی به عنوان چالش در زمینه توسعه ورزش به تفکیک محیط درونی (26) و محیط بیرونی (29) شناسایی شدند. فراوانی مولفه‌ها در شش منظر ساختار و مدیریت اقتصادی ورزش (10)، نظام صنعت و بازار ورزش (10)، سرمایه انسانی و فکری ورزش (6)، منابع مالی و اقتصادی ورزش (12)، زیرساخت و منابع فیزیکی ورزش (4) و اشتغال و کسب و کار ورزشی (13) می‌باشد. بنابراین نتیجه گیری می شود در جهت توسعه ورزش استان‌های غرب کشور موانع موجود برطرف شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of economic challenges of sports development in the western provinces of the iran country

نویسندگان [English]

 • behrouz heidarzadeh 1
 • Saeed Sadeghi Boroujerdi 2
 • GholamReza Shabanibahar 3
 • Javad Shahlaei bagheri 4
1 Employee of the ministry of sports and youh
2 Department of Physical Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Professor in Sport Management, Allameh Tabataba’i university
4 Associate professor in sport management, Department of sport management, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabatabae’i university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to thematically analyze the economic challenges of sports development in the western provinces of the country. This research is a qualitative research and a systematic exploratory study will be used. Data collection will be done in several ways such as interview, library study and document review. The statistical population includes university sports management professors, sports economics researchers and analysts, managers of organizations and sports centers who were interviewed (16 people). Sampling was theoretical and judgmental (based on criteria such as specialty, job category, work history, etc.). Estimation of sample number was based on theoretical saturation of the extractive components of the research. Findings showed that a total of 55 economic components were identified as challenges in the development of sports by indoor environment (26) and outdoor environment (29). Frequency of components in six perspectives of structure and economic management of sport (10), sport industry and market system (10), human and intellectual capital of sport (6), financial and economic resources of sport (12), infrastructure and physical resources of sport (4) ) And employment and sports business (13). Therefore, it is concluded that the existing obstacles to the

کلیدواژه‌ها [English]

 • obstacles
 • Challenge
 • Economy
 • Development
 • Sport

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 12 تیر 1401