تأثیر سبک زندگی بر مؤلفه های هویتی جوانان استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی انجام شده است.

روش: روش این پژوهش از نوع کمی و پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل جوانان 18 تا 35 سال استان آذربایجان غربی است که به روش تصادفی انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه آنلاین محقق ساخته جمع آوری شده است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 383 نفر بوده که برای حصول اطمینان این تعداد به 400 نفر افزایش یافته و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اِس پی اِس اِس 26 تحلیل شده و مدل معادله ساختاری و معیارهای برازش مدل با استفاده از نرم افزار اِیموس گرافیک 24 ترسیم و برآورد شده است.

یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان همبستگی پیرسون بین بعد مصرف گرایی و اوقات فراغت مربوط به متغیر سبک زندگی با هویت جوانان به ترتیب با مقدار 126/0 و 188/0 در سطح معناداری 012/0 و 000/0 است، یافته های آزمون رگرسیون چندگانه نشان می دهد که ابعاد متغیر مستقل پژوهش به میزان 40 درصد واریانس و تغییرات متغیر وابسته پژوهش را تبیین کرده اند و مدلسازی معادله ساختاری پژوهش نشان می دهد که با توجه به معیارهای برازش داده های تجربی پژوهش از مدل نظری حمایت کرده است.

نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که بعد اوقات فراغت سبک زندگی بر هویت جوانان استان آذربایجان غربی اثر گذار بوده و این دو متغیر ارتباط معناداری با یکدیگر داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of lifestyle on the identity components of the youth of West Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Tajbakhsh 1
  • Farshad Goudarzi 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.
2 PhD Student in Sociology of Iran, Faculty of Law and Humanities, Kashan University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Aim: Tthe present research was conducted with the aim of investigating the influence of lifestyle on the identity of the youth of West Azarbaijan province.Method: The method of this research is quantitative and survey and its statistical population includes young people aged 18 to 35 years in West Azerbaijan province which was randomly selected and research data were collected using a researcher-made online questionnaire. The sample size was 383 people using sample power software, which was increased to 400 people to ensure this, and the research data was analyzed using SPSS 26 software and the structural equation model and model fit criteria were used. Amos Graphic 24 software is drawn and estimated.Findings: this research show that the Pearson correlation between the dimensions of consumerism and leisure related to the lifestyle variable with youth identity is 0.126 and 0.188, respectively, at a significance level of 0.012 and 0.000, the findings of the multiple regression test show that the dimensions of the independent variable of the research have explained 40% of the variance and the changes of the dependent variable of the research, and the modeling of the structural equation of the research shows that according to The theoretical model has been supported by the criteria of fitting the experimental data of the research.Results: The results of this study show that the leisure time lifestyle has an effect on the identity of the youth of West Azerbaijan province and these two variables have a significant relationship with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumerism
  • Identity
  • leisure
  • Lifestyle

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 14 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401