طراحی مدل ساختاری تفسیری مهمترین راهکارهای توسعه سواد رسانهای ورزشکاران حرفه ای به منظور بهبود اخلاق حرفهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری مهم‌ترین راهکارهای توسعه سواد رسانهای ورزشکاران حرفهای به‌منظور بهبود اخلاق حرفهای بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش، آمیخته کیفی (روش تحلیل تم) و کمی (مدلسازی) بود. جامعه آماری در این پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی، شامل اساتید دانشگاهی، مربیان، داوران، خبرنگاران، تماشاچیان و ورزشکاران حرفه‌ای بود. با بهرهگیری از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهیدهندهگان کلیدی شامل 23 نفر بود که با آن‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند) با گروه‌های کانونی(به عمل آمد و مؤلفه‌ها و مهم‌ترین راهکارهای توسعه سواد رسانهای ورزشکاران حرفهای به‌منظور بهبود اخلاق حرفهای شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به‌عنوان یکی از روشهای اجماعی مورداستفاده قرار گرفت. از نرمافزار MaxQDA نسخه Pro به‌منظور تحلیل مصاحبهها استفاده شد. از نرمافزار SPSS به‌منظور توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی و از نرمافزار MicMac برای طراحی مدل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش و فرهنگ‌سازی در منطقه وابسته، معرفی الگوهای برتر، تشویق ورزشکاران توسعه‌یافته، نظارت بر ورزشکاران، استفاده از مشاوران رسانه در منطقه پیوندی و اختصاص بودجه در منطقه مستقل قرار دارند؛ و مهم‌ترین عامل، فرهنگسازی می-باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an interpretive structural model of the most important strategies for developing media literacy of professional athletes to improve professional ethics

نویسندگان [English]

 • Rooholla Esmailzadeh 1
 • Masoud Naderian jahromi 2
 • Lena Motallebi 3
 • Atousa Ghaseminezhad Dehkordi 4
1 PhD Student of department of physical education and Sports sciences, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Associate Professor department of Sports Management, faculty of physical education and sport selences , University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of physical and sports sciences ,Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
4 Assistant Professor department of physical education t Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design an interpretive structural model of the most important strategies for developing media literacy of professional athletes in order to improve professional ethics. The present study was a field research in terms of applied purpose and in terms of data collection. Considering the main purpose, the research method was a mixture of qualitative (theme analysis method) and quantitative (modeling). The statistical population in this study in both qualitative and quantitative sections, including university professors, coaches, judges, journalists, spectators and professional athletes. Using purposive sampling method and theoretical saturation technique, the key informants included 23 people with whom semi-structured interviews were conducted (with focus groups) and the components and the most important strategies for developing media literacy. Professional athletes were identified to improve professional ethics, then interpretive structural modeling was used as one of the consensus methods, MaxQDA Pro software was used to analyze the interviews. SPSS software was used to describe the demographic characteristics and MicMac software was used to design the model.The results showed that education and culture building in the dependent area, introduction of superior models, encouragement of developed athletes, monitoring of athletes, use One of the media consultants is in the link area and the budget allocation is in the independent area, and the most important factor is culture building.

کلیدواژه‌ها [English]

 • culture building
 • Media Literacy
 • Ethics
 • Athlete

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 02 مهر 1401