شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعة صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

3 استادیارمدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به‌منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان با استفاده از آینده‌پژوهی است. نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت، تحلیلی- اکتشافی است. یک گروه 20 نفره از اساتید منتخب آشنا با صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران و عملکرد کارکنان و برخی مدیران منتخب حاضر و سابق وزارت ورزش و جوانان کشور، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند. سپس 15 نفر از جامعه آماری بخش قبلی، جهت انجام تحلیل اثرات متقاطع اعلام آمادگی کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش‌های ترکیبی پنل خبرگان و اثرات متقاطع میک‌مک استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پیشران‌های توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به‌منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان، به ترتیب میزان تأثیرگذاری، عبارت‌اند از: ارتباطات، ویژگی‌های شخصیتی، اخلاق حرفه‌ای، برنامه محوری، یادگیری، فرهنگ‌سازمانی، انعطاف‌پذیری، تعهد شغلی و سازمانی، ساختار سازمانی، سبک مدیریت، خلاقیت، رفتار شهروندی سازمانی و سبک رهبری. به مدیران وزارت ورزش و جوانان، توصیه می‌شود از پیشران‌های کلیدی برای توسعه و بهبود صلاحیت‌های حرفه‌ای خود استفاده نمایند تا شاهد بهبود عملکرد کارکنان خود باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and analyze the key drivers for developing the professional competencies of managers to improve the performance of the staff of the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

 • Mahmod Shahkarami 1
 • Majid S oleimani 2
 • Gholamreza Khaksari 3
 • Adel Afkar 4
1 PhD student, Sports Management, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran
2 Associate Professor department of physical Education. Malayer Branch Islamic Azad University, Malayer, Iran
3 Assistant Professor of Sports Management, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
4 Assistant Professor of Sports Management, Islamic Azad University, Malayer Branch, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and analyze the key drivers of developing the professional competencies of managers in order to improve the performance of the staff of the Ministry of Sports and Youth using futures research. The type of research is applied and analytical-exploratory in nature. A group of 20 selected professors familiar with the professional competencies of managers and staff performance and some current and former selected managers of the Ministry of Sports and Youth were selected by standard sampling for qualitative interviews on the subject of research. Then 15 people from the statistical community of the previous section announced their readiness to perform cross-sectional analysis. To analyze the data, a combination of panel experts and Mikomak cross-effects were used. Findings showed that the drivers of the development of professional skills of managers to improve the performance of the staff of the Ministry of Sports and Youth, in order of effectiveness, are: communication, personality traits, professional ethics, programmatic, Learning, organizational culture, flexibility, job and organizational commitment, organizational structure, management style, creativity, organizational citizenship behavior and leadership style. Managers of the Ministry of Sports and Youth are advised to use key drivers to develop and improve their professional competencies to improve the performance of their staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • professional competence
 • Competence
 • employee performance
 • Futures Studies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 مهر 1401