نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استادیار کامپیوتر، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه چالش‌های توسعه گردشگری ورزشی هوشمند با اینترنت اشیاء در ایران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریة داده بنیاد) بود. جامعة آماری در این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی آشنا با اینترنت اشیا (که پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده بودند)، کارشناسان اینترنت اشیا در مرکز آیوتیک ایران و همچنین برخی از مدیران گردشگری و گردشگری ورزشی که تجربه استفاده از اینترنت اشیا را دارند بود. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی‌دهنده‌گان کلیدی (شامل 20 نفر (برای شناسایی چارچوب مدل انتخاب‌شده‌اند و با آن‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند) با گروه‌های کانونی (به عمل آمد و چالش‌های توسعه گردشگری ورزشی هوشمند با اینترنت اشیاء در ایران، شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به‌عنوان یکی از روش‌های اجماعی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به شکل 2، چالش‌های مدیریتی و زیرساختی در منطقه پیوندی، فرهنگی و فناوری در منطقه وابستگی، چالش‌های اقتصادی، سیاسی و نگرشی در منطقه مستقل قرار دارند؛ بنابراین رفع متغیرهای پیوندی (چالش‌های مدیریتی و زیرساختی) باید در دستور کار مدیران گردشگری ورزشی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an interpretive structural model of the challenges of developing smart sports tourism with the Internet of Things in Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Gerami 1
  • Seyed Ehsan AmirHoseni 2
  • Farhad Rad 3

1 PhD Student in Sports Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran

2 Assistant Professor of Sports Management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran

3 Assistant Professor of Computer, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to study the challenges of developing smart sports tourism with IoT in Iran with an interpretive structural modeling approach. The present study was a field research in terms of applied purpose and in terms of data collection. Considering the main purpose, the research method was a qualitative method (data theory of the foundation). The statistical population in this study included university professors familiar with the Internet of Things (who had conducted research in this field), IoT experts in the IoT Center of Iran, as well as some tourism and sports tourism managers who have experience in using the Internet of Things. Using purposive sampling method and theoretical saturation technique, key informants (including 20 people (selected to identify the model framework and interviewed with them semi-structured) with focus groups (performed and challenged) were performed. The development of smart sports tourism with the Internet of Things in Iran was identified and then interpretive structural modeling was used as one of the consensus methods.The results showed that according to Figure 2, management and infrastructure challenges In the link zone, culture and technology in the dependency zone, economic, political and attitudinal challenges are in the independent zone, so the elimination of link variables (management and infrastructure challenges) should be on the agenda of the country's sports tourism managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Challenges
  • Sports Tourism
  • Internet of Things