بررسی ریسک های زنجیره تامین پایدار باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ریسک‌های زنجیره تامین پایدار باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران با رویکرد فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفتگانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی بررسی ریسک‌های زنجیره تامین پایدار باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران دسته بندی شده است. بر اساس کدگذاری سه مرحله‌ای این عوامل در 9 مقوله اصلی و 69 کد محوری تحلیل و دسته‌بندی شدند . به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده برابر با 750/0 بوده که در سطح توافقات معتبر قرار گرفته است. نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که 9 بعد از ریسک‌ها شامل ( اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بازار، سیاست‌ها و قوانین، زیرساخت‌ها و فناوری و مدیر داخلی، محیط زیستی و فرایندهای تامین عملیات) بر مدیریت زنجیره تامین پایدار صنعت باشگاه داری فوتبال ایران اثرگذار می‌باشند. از این رو، به مدیران باشگاه‌های فوتبال کشور پیشنهاد می‌شود با شناسایی ریسک‌های زنجیره تامین پایدار باشگاه شان، جهت مدیریت بهتر و کنترل و کاهش آسیب‌های احتمالی اهتمام لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of the risks of sustainability supply chain for Iranian professional football clubs with a Meta Synthesis approach

نویسندگان [English]

 • Rasoul Tarighi 1
 • seyed mohammad hossein razavi 2
1 Assistant Professor of Sport Management. Faculty of Physical Education and Sport Sciences, shomal University, Amol, Mazandaran, Iran
2 university of mazandaran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the risks of the sustainable supply chain of professional football clubs in Iran with a meta-combination approach of various meta-study methods. In the current research, by applying the systematic review and qualitative meta-combination approach, he analyzed the results and findings of previous researchers and by performing the seven steps of the method of Sandlovski and Barroso, a conceptual model for investigating the risks of the sustainable supply chain of professional clubs. Iranian football is categorized. Based on the three-step coding, these factors were analyzed and classified into 9 main categories with 69 core codes. In order to measure the reliability and control the quality of the present study, Kappa method was used. The calculated Kappa coefficient is equal to 0.750, which is at the level of valid agreements. The results of the research showed that 9 dimensions of risks including (economic, social, political, market, policies and laws, infrastructure and technology and internal manager, environment and supply operations processes) on sustainable supply chain management Iran's football club industry is influential. Therefore, it is suggested to the managers of the country's football clubs to pay due attention by identifying the risks of the sustainable supply chain in the organization, in order to better manage and control and reduce possible damages

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk management
 • Sustainability Supply Chain
 • Club Industry
 • Meta Synthesis approach
 • Football

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 آذر 1401