شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 مدیریت، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه آزاد،واحد کرج،ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر به لحاظ فلسفه از نوع تفسیرگرایانه، به لحاظ رویکرد از نوع استقراریی، به لحاظ راهبرد از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزر، به لحاظ انتخاب پژوهش از نوع تحقیق کیفی و به لحاظ بازه زمانی از نوع مقطعی است و در برای گردآوری داده‌های آن از ابزار مصاحبه استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان و همچنین مدیران ادارات ورزش و جوانان تشکیل می‌دادند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 18 مصاحبه انجام گرفت. جهت ممیزی پژوهش از معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری و به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد. با اقتباس از متن همه مصاحبه‌ها در مرحلۀ کدگذاری باز پس از ترکیب مفاهیم اولیه 56 مفهوم نهایی و در مرحله کدگذاری محوری 13 مقولۀ فرعی احصاء شد که در 4 مقولۀ اصلی تحت عنوان همسویی ساختاری، سرمایه سازمانی، قابلیت‌های سازمانی و مدیریت استراتژیک دسته‌بندی شدند. بر مبنای این یافته مشخص گردید که همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان به‌عنوان یک دستاورد یا نتیجه تابع توانمندسازهای مختلفی است و شبکه‌سازی متغیرهای همسویی ساختاری، سرمایه سازمانی، قابلیت‌های سازمانی و مدیریت استراتژیک به ادارات ورزش و جوانان در خلق نظام همسویی استراتژیک کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting strategic alignment in sports and youth departments

نویسندگان [English]

 • jalal asgari 1
 • abbas khodayari 2
 • Seyednemat Khalifeh Khalifeh 3
1 Karaj Islamic Azad University
2 Associate professor of sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify the effective factors on strategic alignment in sports and youth departments. In terms of philosophy, the current research is interpretive type, in terms of approach, it is establishment type, in terms of strategy, it is the type of data theory based on Glazer's approach, in terms of research selection, it is qualitative research type, and in terms of time period, it is cross-sectional type, and in order to collect data, It has been used as an interview tool. The participants of this research were the staff managers of the Ministry of Sports and Youth as well as managers of sports and youth departments. For sampling purposeful sampling method was used and sampling continued until the theoretical saturation limit was reached, therefore 18 interviews were conducted. In order to audit the research, the criteria of validity, transferability, reliability and verifiability were used, and in order to analyze the data, three overlapping processes of open coding, axial coding and theoretical coding were used. By adapting the text of all the interviews in the open coding stage, after combining the initial concepts, 56 final concepts were calculated and in the central coding stage, 13 sub-categories were calculated, which are in 4 main categories under the title of structural alignment, organizational capital, organizational capabilities and strategic management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports and Youth Departments
 • Organizational Capital
 • Organizational Capabilities
 • Strategic Management
 • Strategic alignment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 02 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401