دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، زمستان 1392، صفحه 9-155 

مقاله پژوهشی

1. اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک

صفحه 9-16

سید محمدحسین رضوی؛ سید محمد نیازی


4. تبیین ابعاد موثر در تعهد ورزشی ورزشکاران خاص

صفحه 41-54

محمدحسین کمالی؛ فریبا تابع بردبار؛ محبوبه شیبانی


8. جهت گیری ارزشی و سلامت اجتماعی جوانان

صفحه 115-132

مریم قاضی نژاد؛ فریده وحید فاضل