دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 9-155 

مقاله پژوهشی

اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک

صفحه 9-16

سید محمدحسین رضوی؛ سید محمد نیازی


تبیین ابعاد موثر در تعهد ورزشی ورزشکاران خاص

صفحه 41-54

محمدحسین کمالی؛ فریبا تابع بردبار؛ محبوبه شیبانی