دوره و شماره: دوره 12، شماره 20، شهریور 1392، صفحه 7-192 

مقاله پژوهشی

تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتارهای مخرب ورزشکاران بر پایه ارزش‌های فرهنگی

صفحه 7-26

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ ساناز ستایش منش؛ صفورا دهقان؛ زهراالسادات مدنی


رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت جوانان

صفحه 177-186

نجمه رضاسلطانی؛ علی حجتی؛ حسن غرایاق زندی؛ سمیه محمدی