دوره و شماره: دوره 12، شماره 19، اردیبهشت 1392، صفحه 9-234 
هویت مذهبی و سبک زندگی مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز

صفحه 81-100

بیژن خواجه نوری؛ زهرا ریاحی؛ سیدابراهیم مساوات