دوره و شماره: دوره 14، شماره 29، آذر 1394، صفحه 9-229 
بررسی وضعیت اشتغال‌پذیری جوانان ایران

صفحه 31-48

زهره توحیدی؛ علی اکبر سروش؛ سیدحسن الحسینی


طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران

صفحه 49-76

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه رهنما؛ کیانا کلهر


راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی در ورزش

صفحه 129-142

سارا بوژمهرانی؛ سید محمدحسین رضوی