دوره و شماره: دوره 14، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 9-229 
2. بررسی وضعیت اشتغال‌پذیری جوانان ایران

صفحه 31-48

زهره توحیدی؛ علی اکبر سروش؛ سیدحسن الحسینی


3. طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران

صفحه 49-76

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه رهنما؛ کیانا کلهر


7. راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی در ورزش

صفحه 129-142

سارا بوژمهرانی؛ سید محمدحسین رضوی


11. چالش ها و فرصت های فراروی ورزش بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن

صفحه 201-214

حمیدرضا صادقی پور؛ محبوبه جهانیان؛ سید راضیه موسوی