دوره و شماره: دوره 15، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 9-261 

مقاله پژوهشی

بررسی عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعی زندگی جوانان شهر تهران

صفحه 9-32

افسانه کمالی؛ مرضیه موسوی خامنه؛ زینب عباسی