دوره و شماره: دوره 15، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-418 

مقاله پژوهشی

1. تبیین جامعه شناختی مشارکت جوانان، علل، صور و چالش ها (مورد مطالعه: شهر تهران)

صفحه 9-44

رضا کریمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ مهرداد نوابخش


3. نقش تشکل های غیر دولتی در توسعه حقوق جوانان

صفحه 57-75

رسول منتجب نیا؛ روح اله مدبر؛ داود نوری


5. بررسی مشارکت سیاسی جوانان شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 107-131

مهناز فرهمند؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ الهه پوررحیمیان


8. تدوین استراتژی توسعه ورزش روستایی و بومی و محلی استان گلستان

صفحه 163-188

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ غلامرضا نودهی؛ محمدصادق داداشی