دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 9-219 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران

صفحه 9-20

کیوان شعبانی مقدم؛ حسین ذکایی؛ محمدتقی حسن زاده


2. مطالعه تغییرات چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوران سلجوقی و صفوی

صفحه 21-40

فاطمه غلامی هوجقان؛ سید سعید سیداحمدی زاویه؛ آذرتاش آذرنوش


5. ارتباط علی بین حس بینایی با رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان ورزشی

صفحه 67-77

محمد صیادفر؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمد رضا اسمعیلی


10. عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر مسئولیت پذیری جوانان شهر تهران

صفحه 151-167

منیر سادات میرمحمدی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش