دوره و شماره: دوره 16، شماره 35، بهار 1396، صفحه 9-225 

مقاله پژوهشی

1. زمینه های جامعه شناختی شکل گیری و گسترش شهروند جهانی در بین جوانان

صفحه 9-28

آذر رشتیانی؛ سیف اله سیف اللهی؛ غلامعباس توسلی؛ محمدرضا جوادی یگانه


8. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران

صفحه 155-178

مریم منظمی؛ سید نصراله سجادی؛ حسین رجبی؛ مجید جلالی فراهانی


12. اثر تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی بر مقادیر اینترلوکین-6 و کورتیزول پلاسمای مردان تمرین نکرده

صفحه 225-234

علی گُرزی؛ امید مهرابی؛ حمید آقاعلی‌نژاد؛ احمد رحمانی؛ آقاعلی قاسمنیان