دوره و شماره: دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 9-197 
مطالعه تطبیقی ساختار ورزش ایران و کشورهای منتخب اروپا

صفحه 23-42

سید احمد سجادی؛ نازنین راسخ؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی


تحلیلی بر تمایز جنسیتی در الگوهای فراغت جوانان شهر اصفهان

صفحه 87-106

محمد تقی ایمان؛ مریم سروش؛ یاسر رستگار؛ مسعود حاج بنده


بررسی عوامل مرتبط با مصرف موسیقی جوانان شهر تهران

صفحه 139-158

حمید حیدرپناه؛ شاپور بهیان؛ فریدون وحیدا