دوره و شماره: دوره 16، شماره 37، آذر 1396، صفحه 9-203 
نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان

صفحه 61-72

سیدمحسن حجت خواه؛ سلیمان احمد بوکانی؛ سعید عباسی؛ محمد رستمی


شناسایی روابط میان حوزه‌های صنعت ورزش ایران

صفحه 113-128

ملیحه سادات آقائی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی