دوره و شماره: دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 9-243 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی‌سازی ورزش ایران

صفحه 9-24

حجت محمدی مغانی؛ سید محمد کاشف؛ حبیب هنری؛ حسن قره خانی


توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش

صفحه 73-88

سید عماد حسینی؛ محمدهادی قاسمی؛ مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی