دوره و شماره: دوره 17، شماره 39، بهار 1397، صفحه 9-256 

مقاله پژوهشی

1. مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان

صفحه 9-32

مهدی سلیمانی؛ ضیا هاشمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ هوشنگ نایبی


2. بررسی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد

صفحه 33-58

آزاده ابویی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ منوچهر علی نژاد


7. طراحی مدل کسب کرسی های بین المللی در ورزش توسط نمایندگان ایران

صفحه 137-152

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور


11. طراحی و تدوین راهبردهای توسعه والیبال استان تهران

صفحه 201-214

فرزاد نوبخت؛ علی همتی عفیف؛ حسن قره خانی؛ فاطمه نوبخت


12. رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر فروش محصولات ورزشی از طریق مجازی

صفحه 215-226

معصومه بابایی مبارکه؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ برانوش نیک بین