دوره و شماره: دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 9-285 
مرور سیستماتیک مطالعات اعتیاد به کار

صفحه 75-104

برانوش نیک بین؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ حسین عباسیان