دوره و شماره: دوره 17، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 9-285 
5. مرور سیستماتیک مطالعات اعتیاد به کار

صفحه 75-104

برانوش نیک بین؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ حسین عباسیان


14. بررسی تطبیقی انطباق با زندگی شهری در بین جوانان و سالمندان شهر تهران

صفحه 265-285

محمد احمدی زیدکندی؛ عالیه شکر بیگی؛ امیدعلی احمدی