دوره و شماره: دوره 17، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 9-247 
3. عوامل موثر بر عدم تمایل به ازدواج در بین کارکنان مجرد ادارات شهرستان همدان

صفحه 49-72

اعظم شکوری؛ اسدالله نقدی؛ حسین امامعلی‌زاده؛ زهرا رحیمی


10. پیش‌بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بر اساس عوامل محیطی

صفحه 179-190

شهرزاد اسماعیلی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


14. شناسایی وضعیت موجود و موانع توسعه ورزش همگانی در کشور

صفحه 235-247

محمد بابایی؛ فروغ فتاحی مسرور؛ نادر شاکری