دوره و شماره: دوره 17، شماره 41، آذر 1397، صفحه 9-247