دوره و شماره: دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 9-243 

مقاله پژوهشی

شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن

صفحه 9-32

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سید عبدالحمید احمدی


رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران

صفحه 113-128

مصطفی حمیدی؛ محمد خبیری؛ حسن رهیان فرد؛ حسن غرایاق زندی