دوره و شماره: دوره 18، شماره 43، بهار 1398، صفحه 9-26 
9. طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش

صفحه 187-210

علیرضا قلعه نوئی؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده


10. تحلیل وضعیت تولید برنامه‌های ورزشی تلویزیون

صفحه 211-228

پروانه گلرد؛ مهدی مرادی؛ داوود عزیزی


11. سنخ شناسی سبک‌های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه

صفحه 229-244

احسان محمدی ترکمانی؛ علی مقدم زاده؛ حسین خنیفر


12. جایگاه روان‌شناسی ورزشی در رشته‌های المپیکی و مدال‌آور؛ یک مطالعه تطبیقی

صفحه 245-264

سید مجید زارعیان؛ زینت نیک آئین؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی