دوره و شماره: دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 9-26 
طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش

صفحه 187-210

علیرضا قلعه نوئی؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده


تحلیل وضعیت تولید برنامه‌های ورزشی تلویزیون

صفحه 211-228

پروانه گلرد؛ مهدی مرادی؛ داوود عزیزی


سنخ شناسی سبک‌های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه

صفحه 229-244

احسان محمدی ترکمانی؛ علی مقدم زاده؛ حسین خنیفر