دوره و شماره: دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 9-296 

مقاله پژوهشی

راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

صفحه 9-26

علی Ali؛ فریده هادوی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی


جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج

صفحه 167-192

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی