دوره و شماره: دوره 19، شماره 47، خرداد 1399 
مدل یابی رفتار های اخلاقی مبتنی بر نقش های مدیران وزارت ورزش و جوانان

صفحه 105-132

روح الله اسدی؛ سنجر سلاجقه؛ حمداله منظری توکلی؛ نوید فاتحی راد


طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

صفحه 147-164

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی


ارائه مدل توسعه برند پوشاک ورزشی ایرانی

صفحه 247-265

علی قبادی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی