دوره و شماره: دوره 19، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 9-310 
2. جوانان و شایعه ‌پراکنی در دوران پیام ‌رسان های موبایلی

صفحه 33-52

مهدی قانع عزآبادی؛ شادی ضابط؛ محمدمهدی فتوره‌چی


4. تجربه زیسته مصرف الکل در بین جوانان شهر کرمان در سال 1398

صفحه 73-94

محسن کیانی؛ مهرانگیز محمدخانی؛ سوده مقصودی


8. تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

صفحه 145-162

غلامرضا امانی شلمزاری؛ پریوش نوربخش؛ علی زارعی؛ مهوش نوربخش


12. طراحی مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکت‌های تولیدی ورزشی

صفحه 211-236

موسی جلیلی؛ مهرعلی همتی نژاد طولی؛ مهدی نادری نسب


13. ارزیابی سیاست‌های زیرساختی موثر برموفقیت فدراسیون‌های راکتی ایران در سطح قهرمانی

صفحه 237-256

محمدحسین سنایی؛ فریده اشرف گنجویی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی


14. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان (با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی)

صفحه 257-276

محسن هادی طحان؛ سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ یاسر محمودی؛ حسن گلی