دوره و شماره: دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 9-310 
جوانان و شایعه ‌پراکنی در دوران پیام ‌رسان های موبایلی

صفحه 33-52

مهدی قانع عزآبادی؛ شادی ضابط؛ محمدمهدی فتوره‌چی


تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

صفحه 145-162

غلامرضا امانی شلمزاری؛ پریوش نوربخش؛ علی زارعی؛ مهوش نوربخش


ارزیابی سیاست‌های زیرساختی موثر برموفقیت فدراسیون‌های راکتی ایران در سطح قهرمانی

صفحه 237-256

محمدحسین سنایی؛ فریده اشرف گنجویی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی