دوره و شماره: دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 1-352 

مقاله پژوهشی

جوانان و موانع ازدواج

صفحه 9-34

سید محسن بنی جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی


عوامل حکمرانی بهینه در روابط بین الملل ورزش ایران

صفحه 97-112

ماندانا رسولی؛ سید نصراله سجادی؛ نسرین مصفا؛ نازنین راسخ


تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

صفحه 113-134

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش


سنجش نقش ورزش در برساخت گرایش‌های هویت‌خواهانه

صفحه 185-202

سید محمد تقی رئیس السادات؛ افشین متقی؛ سیدنصراله سجادی؛ حسین ربیعی


ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 239-254

مهران تیشه‌گران؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ سیدصلاح الدین نقشبندی


طراحی و تبیین چارچوب تعیین شایستگی کانونی شغلی در ورزشکاران حرفه ای

صفحه 293-308

الهام شکرانی؛ محمدرضا برومند؛ عباس خدایاری