دوره و شماره: دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 9-362 
تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

صفحه 231-246

10.22034/ssys.2021.465

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا


طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران

صفحه 343-362

10.22034/ssys.2021.471

معصومه السادات منانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی