دوره و شماره: دوره 20، شماره 54، زمستان 1400، صفحه 9-385 
6. کاوش عوامل مؤثر در توسعه شطرنج ایران با رویکرد بین‌المللی

10.22034/ssys.2022.477

احسان قائم مقامی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی باقری