دوره و شماره: دوره 20، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 9-385