دوره و شماره: دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 9-400 
ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران

صفحه 131-146

10.22034/ssys.2022.496

محمد مهدی سلطانی؛ حسین علی محمدی؛ حمید فروغی پور


تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی فوتبال ایران

صفحه 165-182

10.22034/ssys.2022.728.1497

رسول نظری؛ نصرالله سجادی؛ جواد محمدی؛ حسین رجبی


شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

صفحه 183-210

10.22034/ssys.2022.640

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سیدمحمدحسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی


ارائه مسیر آینده نگری ورزش استان کرمان

صفحه 323-340

10.22034/ssys.2022.1270.1879

امیررضا آشورماهانی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی