دوره و شماره: دوره 21، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 9-393 
شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی

صفحه 27-38

10.22034/ssys.2022.1732.2224

هادی کاظمی؛ جواد شهلایی؛ سعید صادقی بروجردی؛ حبیب هنری


بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز

صفحه 91-110

10.22034/ssys.2022.703.1475

رضا خجسته اقبال؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


شناسایی مضامین مربیگری ورزش ایران با رویکرد آمیخته

صفحه 169-198

10.22034/ssys.2022.1344.1928

علیرضا زمانی نوکاآبادی؛ شهرام عروف زاد؛ رسول نظری؛ احمدرضا موجدی


شناسایی عوامل استحکام‌بخش ازدواج در فرهنگ ایران

صفحه 313-334

10.22034/ssys.2022.1794.2276

اردشیر کیانی؛ خدابخش احمدی؛ شکوه نوابی نژاد؛ داود تقوایی