دوره و شماره: دوره 21، شماره 57، آذر 1401، صفحه 9-439 
تدوین الگوی توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش

صفحه 149-172

10.22034/ssys.2022.1643.2160

فهیمه محمدحسن؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان


فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

صفحه 395-418

10.22034/ssys.2022.1067.1729

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علی پور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی


شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

صفحه 89-122

10.22034/ssys.2022.648

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر؛ فرشاد تجاری


شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه‌ای زنان ایران

صفحه 375-394

10.22034/ssys.2022.649

شهره صادقی؛ سیّد نصراللّه سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مجید جلالی فراهانی