دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 9-186 
مطالعۀ رابطۀ بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان

صفحه 85-108

شراره مهدی زاده؛ محمد گنجی؛ فاطمه زارع غیاث آبادی


بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران

صفحه 109-130

علی اصغر اسماعیل زاده؛ غلامرضا ذاکر صالحی