دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، آذر 1393، صفحه 9-253 

مقاله پژوهشی

شناسایی شاخص‌های ازدواج موفق: مطالعه ای کیفی واکتشافی

صفحه 9-24

جواد خدادادی سنگده؛ علی محمد نظری؛ خدابخش احمدی؛ خدابخش حسنی


اعتیاد جوانان به بازی‌های آنلاین: نقش عزت نفس، اضطراب و افسردگی

صفحه 97-112

سجاد امینی منش؛ علی محمد نظری؛ علیرضا مرادی؛ ولی اله فرزاد


طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی

صفحه 181-194

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی


عوامل بازدارنده شرکت دانش آموزان دختر در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه

صفحه 213-230

اسفندیار خسروی زاده؛ عزت اله شاه منصوری؛ جمال روشن زاده