دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، تابستان 1393، صفحه 9-172 
6. تحلیلی بر کارآمدی آموزش عالی در مسئله اشتغال جوانان

صفحه 75-94

عباسعلی اکبری؛ محمد جوادی پور؛ غلامرضا شعبانی بهار


7. سنجش میزان دینداری در میان دانشجویان جوان

صفحه 95-112

مژده قربانعلی زاده؛ مریم نجار نهاوندی


8. بررسی کیفی روابط فرازناشویی

صفحه 113-126

مریم عبدالمالکی؛ منصوره منصوره اعظم