دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، بهار 1393، صفحه 7-174 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداری جوانان

صفحه 7-30

فیض اله نوروزی؛ سعید فرهادیان