درباره نشریه

این نشریه از فروردین 1393 براساس نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با امتیاز علمی-پژوهشی اجازه انتشار یافته است.

کلیه فرآیندهای این فصلنامه شامل داوری، ارسال، چاپ و انتشار مقالات به صورت رایگان است.

فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی و منابع فارسی و انگلیسی نوشته شده منتشر میشود و از نظر دسترس بودن مقالات، از نوع نشریات دسترسی باز (open access) است.

این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود و اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که در موضوعات حوزه جوانان و حوزه ورزش و موضوعات مرتبط با اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان گنجانده شده باشند.

فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی در سال 1400 که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است به رتبه (ب) ارتقاء یافته است