درباره نشریه

نشریه از فروردین 1393 براساس نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با امتیاز علمی-پژوهشی اجازه انتشار یافته است.

کلیه فرآیندهای این فصلنامه شامل داوری، ارسال، چاپ و انتشار مقالات به صورت رایگان است.

فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی و منابع فارسی و انگلیسی نوشته شده منتشر می‌شود و از نشریات open access است.

فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد و اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که در موضوعات حوزه جوانان و حوزه ورزش گنجانده شده باشند.