اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا نیک بخش

دانشیار مدیریت ورزشی رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی

r.nikbakhshmsy.gov.ir
021-22662267

سردبیر

علی محمد صفانیا

دکترای مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

a.m.safaniagmail.com
021-22662369

مدیر داخلی

زهرا کمالیان

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس برنامه ریزی امور جوانان مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی

strategic.studiesmsy.gov.ir
22662369

اعضای هیات تحریریه

سید عبدالحمید احمدی

دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی

jahad.journalgmail.com
021-22662369

محمد جوادی‌پور

دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

javadipourut.ac.ir
021-22662369

علی محمد صفانیا

دکترای مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

a.m.safaniagmail.com
021-22662369

غلامرضا شعبانی بهار

دکترای مدیریت و برنامه ریزی در ورزش استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

strategic.studiesmsy.gov.ir
021-22662369

رسول صادقی

دکترای جامعه شناسی دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

rassadeghiut.ac.ir
02122662369

فرزاد غفوری

دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

ghafouriatu.ac.ir
02122662369

کوروش فتحی واجارگاه

دکترای برنامه ریزی درسی استاد گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

k-fathicc.sbu.ac.ir
021-22662369

رضا قراخانلو

دکترای فیزیولوژی ورزشی استاد گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

ghara_remodares.ac.ir
021-22662369

شهلا کاظمی پور

دکترای جامعه شناسی دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

sstrategic.studiesmsy.gov.ir
021-22662369

عباسعلی گائینی

دکترای فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

aagaeiniut.ac.ir
021-22662369