اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1903
تعداد پذیرش 357
تعداد عدم پذیرش 1227

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مقالات 792
تعداد مشاهده مقاله 94279
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 19 %