اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2006
تعداد پذیرش 388
تعداد عدم پذیرش 1314

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مقالات 823
تعداد مشاهده مقاله 183319
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 19 %